All Posts By

admin

Kund hos Alltank AB

By | Nyheter | No Comments

Information till Er som är kund hos Alltank AB

Alltank vill arbeta och agera hållbart. Som ett led i att minska vår miljöpåverkan vill vi minska hantering av pappersfakturor. Därför förändrar vi faktureringsrutinerna för att öka andelen elektroniska kundfakturor och kommer därför att fr.o.m. 2017-06-01 att ta ut en faktureringsavgift på 35 kr per pappersfaktura. I samband med detta kommer även en avgift för påminnelse om 60 kr att börja tas ut.

Om ni önskar undvika fakturaavgift erbjuder vi Er att få fakturor i PDF-form skickad direkt till en e-post adress. För att registrera sig för PDF-faktura kontaktar Ni vår kundtjänst på kundfaktura@alltank.se och uppger Ert kundnummer och den e-post adress Ni önskar få Er faktura skickad till.

Vi erbjuder även E-fakturor avgiftsfritt.
Privatpersoner kan registrera sig för mottagning av faktura direkt via sin Internetbank. Registrering sker via Internetbanken, kontakta Er bank för frågor om E-faktura.

Om Ert företag önskar att ta emot EDI-fakturor sänder ni Era uppgifter till kundfaktura@alltank.se.

Fossilfrihet – mångfald av bränslen

By | Nyheter | No Comments

Fossilfrihet kräver mångfald av bränslen

En intervjustudie som Länsstyrelsen i Västerbotten genomfört visar att åkerier från norra Sverige är väl medvetna om sin roll vad gäller klimatutsläpp och luftkvalitet. Men de ser inte på vilket sätt de ska kunna vara en del av lösningen för att uppnå de politiska mål som satts upp till 2030 och 2050. ”Näe, det kommer inte att hända, inte med dagens förutsättningar” säger de! Det måste finnas såväl politiska incitament för långsiktiga skatteregler som krav från kunderna på minskade utsläpp samt tankstationer för förnybara drivmedel. Deras marginaler är för små för att de ska kunna ta den risk det innebär att byta till ett fordon med annat drivmedel än diesel och behöver därför en kund som ser mervärdet av transporter med lägre klimatpåverkan.

Transporter är en av de största utmaningarna för Sveriges och världens gröna omställning. Enligt Trafikverkets basprognos 2015 kommer godstransporter på väg att öka med 47 procent i tonkilometer till år 2030. Inte heller inom EU förväntas godstransporterna minska. Tyngre transporter förser inte bara Sverige och Finland utan också övriga Europa med bland annat viktiga råvaror som ger både tillväxt och konkurrenskraft och allt kommer inte att gå på tåg.

För att vi skall lyckas med omställningen är det viktigt att förstå att det behövs flera alternativ – men för vem? Det är inte för åkerierna som det behövs fler alternativ, det är för att vi skall lyckas med omställningen. Det är därför viktigt att transportköparna får incitamenten att ställa krav på transportörerna och sedan följa upp dem – då kommer omställningen att lyckas.

I Sverige har HVO100 växt snabbt de senaste 1-2 åren inom tung trafik. Det är enkelt att sätta upp en tankstation och bränslet fungerar i merparten av befintliga tunga fordon. Men tillgång till HVO som är fri från palmolja är begränsad, med ett fåtal HVO-producenter. Det gör att flera åkerier som håller miljöfanan högt tvekar då palmoljefritt är en viktig parameter för dem. För ett par år sedan bidrog användandet av RME100 till en ökning av förnybart i transportbranschen men har rasat i försäljning bland annat till följd av höjd beskattning.

För att möta behovet av en infrastruktur för alternativa drivmedel har vi gått ihop och ansökt om medel från Connecting Europe Facility-programmets transportutlysning (CEF) för att genomföra ett gränsöverskridande projekt under namnet Bothnia Green Fuels. Begränsningen i tillgång till hållbara drivmedel är själva kärnan i projektet – fler alternativ av förnybara bränslen behövs för att kunna ställa om sektorn tung trafik. Målet är att öka tillgången på flytande och komprimerad fordonsgas, ED95 och HVO för tunga transporter genom att bygga en korridor av gröna multifuel-tankstationer, från Gävle upp till Luleå och vidare ner till Jyväskylä i Finland. Tio procent av projektets budget ska användas att bekosta merkostnaden som finns för fordon som drivs av alternativa drivmedel, allt för att få ut dessa på vägarna. Projektet kommer också söka sätt att minska åkeriernas affärsrisker och komma förbi andra affärshinder som finns genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer.

Sverige har en unik position i Europa med högst andel förnybart i transportsektorn. Vi har en basinfrastruktur för flytande gas, en etablerad infrastruktur för gasfordon och tankstationer för HVO, särskilt i södra Sverige. Europaparlamentet och rådet har också i det så kallade DAFI-direktivet (2014/94/EU) lagt fast mål för hur medlemsländerna ska hantera utbyggnaden av infrastrukturen. Men EU kommer med största sannolikhet inte att klara de uppsatta målen om att medlemsländerna ska ha 10 procent förnybart i transportsektorn 2020. Om detta projekt beviljas kommer det att bidra till att både Sverige och Finland kan uppfylla kraven i direktivet och fortsätter leda utvecklingen.

Det räcker inte att vi i branschen vill göra dessa förändringar. Framgången är till stor del beroende av nationella strategier samt tillgång på förnybara drivmedel. I infrastrukturplanen för 2018-2029 görs det stora satsningar i form av järnväg och kollektivtrafik. När det gäller fossilfria drivmedel väntar vi fortfarande på en tydlig strategi för fossiloberoende transporter år 2030. Sverige har alla möjligheter att gå före och visa vägen samtidigt som vi säkrar affärsmässigheten i utbyggnaden mot en fossiloberoende transportsektor. Missa inte den!

Markus Sundström, VD Sundfrakt AB
Petra Viklund, VA-chef Luleå kommun
Robert Sobocki, VD Scania-Bilar Sverige
Sofie Indevall, affärsområdechef Biodrivmedel SEKAB
Per-Erik Jacobsson, VD Skelleftebränslen
Jan Strandhede, Informationschef Volvo Lastvagnar Sverige
Arne Smedberg, VD BioFuel Region

Projektfakta
Partners: BioFuel Region AB, AGA, Gasum, Luleå kommun, Micropolis, Mustankorkea Ltd, Regional Council of Central Finland, Scania-Bilar Sverige, SEKAB, SEO, Skelleftebränslen, Sundfrakt och Volvo Lastvagnar
Budget: 27 miljoner EUR
Tidsperiod: 2017-2020
Besked om projektet beviljas kommer i juli 2017.

SMS-tanka hos Alltank AB

By | Nyheter | No Comments

Välkommen att SMS-tanka hos Alltank AB

Genom SMS-tankning på TRB:s stationsnät kan vi erbjuda en smidig tankning för dig som kund, samtidigt som skyddet mot kortskimming ökar. För att kunna SMS-tanka behöver du vara eller bli kund hos ett av TRB-företagen med ett tankkort utfärdat till dig. SMS-tankning kan normalt aktiveras på alla nya och befintliga TRB-tankkort, vilket görs genom att du kontaktar oss på Alltank som ställt ut ditt tankkort.

Vid aktivering av SMS-tankning kopplas ditt/förarens unika mobilnummer till aktuellt TRB-tankkort, vilket innebär att ett mobilnummer kan kopplas till ett fysiskt tankkort.

SMS-tankning är under uppbyggnad men fungerar f.n. på den absoluta merparten av TRB:s egna tankstationer – mer info finner ni på www.alltank.se eller kontakta info@alltank.se.

Platsbesök för en hållbarare framtid

By | Nyheter | No Comments

Platsbesök för en hållbarare framtid!

Sundfraktgruppen besökte den 23 januari Sekab i Örnsköldsvik. På agendan fanns bl.a. diskussioner om framtidens drivmedel och fokus på hur producenter, utförare och kunder tillsammans skall lyckas med omställningen till en fossilbränslefri fordonsflotta 2030. Sundfraktgruppen och Sekab arbetar intensivt tillsammans med dessa frågor och hur de båda bolagens tydliga strategier för ett hållbarare samhälle kan integreras med varandra och skapa synergier inte bara för bolagen utan också för branschen och samhället.

Med på besöket var Markus Sundström, vd Sundfrakt, Jörgen Persson, hållbarhets- och fastighetsfrågor Sundfrakt, Lotta Björnberg, hållbarhetsfrågor Sundfrakt, Magnus Riklander, försäljning Alltank och Carina Jansson, ekonomichef Alltank.

Vi tackar Sofie Indevall och Sofia Winternell, Sekab för ett bra mottagande och konstruktiv dialog.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Pressmeddelande – Klimatsmart

By | Nyheter | No Comments

Nu lanserar vi Sundfrakt Guld, Silver & Brons

– vi gör det enkelt att välja en klimatsmart transport

Vi behöver alla minska vår miljöpåverkan. Sverige har som ett föregångsland inom klimatområdet satt ett mål på en fossilbränslefri fordonsflotta senast år 2030. Vi i Sundfraktgruppen har bestämt oss för att vi skall vara med på resan till ett långsiktigt hållbart Sverige.

Sundfraktgruppen har sedan länge arbetat aktivt med olika hållbarhetsinitiativ t.ex. ligger vi i framkant med förnyelsebara drivmedel med hög klimatnytta. Nu vill vi ta detta ett steg längre och erbjuda våra kunder sammansatta paket där vi garanterar klimatnyttan. Vi kombinerar insatser inom de tre B.na; Bilen, Bränslet och Beteendet för att uppnå breda och hållbara miljövinster.

Vi kallar våra klimatsmarta transporter för Sundfrakt Guld, Sundfrakt Silver och Sundfrakt Brons. Varje paket innehåller ett antal åtgärder som har en positiv effekt på miljön. Exempelvis ger Sundfrakt Guld minst 85% CO2-reduktion*, fordon med hög euro-/stegklassning samt, nyttjande av miljövänliga oljor och däck mm. Kunden är genom uppföljningsverktyget alltid uppdaterad på uppnådda miljövinster. Konceptet gör det enkelt för kunden att välja en klimatsmart transport.

Med en omsättning på ca 1 mrd. SEK är Sundfraktgruppen ett av landets största logistik- och maskinföretag. Gruppen sysselsätter ca 500 personer. Vi kan erbjuda allt från enklare uppdrag till mer komplicerade och sammansatta lösningar. Vi har lösningar såväl inom bygg- och anläggning som insatsvaror till industrin, inom skogen, miljötransporter samt specialgods. Sundfraktgruppen har mycket lång erfarenhet i hantering av farligt gods. Vi har eget bränslebolag med fokus på förnyelsebara produkter samt egna bergtäkter för grus och fyllnadsmassor.

I Söråker äger och driver vi egen hamn med järnvägsanslutning. Genom våra fastigheter möjliggörs flexibel terminal- och lagerhantering.

Läs mer på www.sundfrakt.se/tjanster/klimatsmart-transport

Vill du prata med oss ? Kontakt: Markus Sundström, VD Sundfrakt AB – 060-18 08 01 eller markus.sundstrom@sundfrakt.se

Ännu mer klimatsmarta

By | Nyheter | No Comments

Vi blir mer och mer klimatsmarta – Framgång för förnyelsebara drivmedel

Sundfraktgruppen och Alltank arbetar målmedvetet för att Sverige skall bli klimatsmart. Ett av våra klimatinitiativ är att växla till förnyelsebara drivmedel på våra tankstationer. Nu är vi på väg! Senaste året har våra kunder mer än fördubblat sina köp av förnyelsebara drivmedel. Under juli och augusti var andelen förnyelsebara bränslen 29% respektive 31%. Tack alla kunder!

Alltank är en del av Sundfraktgruppen. Alltank driver ett 40-tal egna dieselstationer för tankning med kontokort och SMS-tankning. Dieselanläggningarna är lätta att komma åt för tung trafik. Vi kan erbjuda våra kunder drivmedel som ger mer än 85% lägre fossilt koldioxidutsläpp samt Evolution Diesel+ som är Svanenmärkt. Förutom drivmedel erbjuder Alltank eldningsolja, bensin, smörjmedel, batterier och kemtekniska produkter. Dessa kan du bl a köpa på våra butiker i Örnsköldsvik, Östersund och Sundsvall. Du kan även göra beställningar via nätet för hemleverans.

Skatteregler för förnyelsebara drivmedel

By | Nyheter | No Comments

Långsiktiga skatteregler för förnyelsebara drivmedel

Vi står inför en omställning i transportbranschen för att möta målet med en fossilbränsle oberoende fordonsflotta 2030. Men vi saknar de långsiktiga spelreglerna för att tillverkarna, förbrukarna och transportkunderna skall våga ta de investeringar som krävs.

I Västernorrland har vi stora möjligheter att vara med i omvandlingen till klimatsmarta transporter med t.ex. skogen som råvara. Men för att detta skall vara möjligt måste de långsiktiga spelreglerna finnas.

Med anledning av detta har Sundfrakt tillsammans med TRB Sverige AB och Fores/2030-sekreteriatet idag (28 juni 2016) träffat Landshövding Gunnar Holmgren för diskussioner kring långsiktiga skatteregler för förnyelsebara drivmedel

Nu enkelt att välja klimatsmart

By | Nyheter | No Comments

Det har aldrig varit enklare att välja en klimatsmart transport

Välj en klimatsmart transport redan idag!
Vi har tagit fram ett unikt, enkelt och hållbart erbjudande till dig som kund. Sundfrakt erbjuder dig som kund valfrihet. Du kan själv välja hur klimatsmart din transport ska vara.

Det skall vara enkelt att göra rätt val. Sundfraktgruppen har tagit fram tre olika alternativ som vi kallar Guld, Silver och Brons. Väljer du ett av dessa alternativ får du en garanterat klimatsmart transport. Genom våra uppföljningssystem kan vi snabbt och enkelt ge dig återkoppling på utförd transport. Vi använder SÅ Klimat Calc för beräkning av miljöpåverkan. Typ av bränsle följer vi upp på fordons- respektive uppdragsnivå.

Läs mer

Vi väljer 100% återvunnen energi

By | Nyheter | No Comments

Sundfrakt väljer 100% återvunnen energi

Sundfrakt använder fjärrvärme sedan flera år tillbaka. Vi satsar nu hårt på att ställa om hela vår verksamhet till klimatsmarta och långsiktig hållbara lösningar. Ett steg i detta arbete är att vi nu går över till att använda 100% återvunnen energi i vår fjärrvärme.

– 100% återvunnen energi är en klimatsmart produkt som passar vår verksamhet och det klimatsmarta tänk som genomsyrar hela vår verksamhet.

På bilden Markus Sundström (t v), VD på Sundfrakt, tar emot intyg på 100%återvunnen energi från Mikael Persson ( t h), Accont manager på Sundsvall Energi

Alltank och SEKAB satsar på ED95

By | Nyheter | No Comments

Pressmeddelande 2 juni 2016

Alltank och SEKAB satsar på ED95 i Västernorrland

Alltank och SEKAB ska hjälpa Västernorrlands transportsektor att ställa om till det förnybara etanolbränslet ED95, genom att etablera tankstationer i regionen. Satsningen är en del av regeringens initiativ Klimatklivet, som ger stöd till lokala klimatinvesteringar.

– Alltank är en del av Sundfraktgruppen som har en tydlig vision att visa vägen och bidra till hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv. Detta är ett viktigt steg mot visionen och att skapa möjligheterna till klimatsmarta transporter i regionen. Transporter är helt nödvändiga för ett fungerande samhälle, men transporternas klimatpåverkan måste minska, säger Markus Sundström vd för Sundfrakt AB och dotterbolaget Alltank AB.

– Etanol har en viktig roll att spela för att målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 ska kunna nås. En enda diesellastbil släpper ut lika mycket koldioxid som tio lastbilar som kör på vårt etanoldrivmedel ED95, säger Sofia Winternell, affärsutvecklare på SEKAB.

Projektet innebär att Alltank, som är en del av Sundfraktgruppen, etablerar tre tankstationer för SEKAB:s förnybara drivmedel ED95 i Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik. Syftet är att underlätta för åkerier att ställa om till förnybart.

SEKAB:s drivmedel ED95 består till 95 procent av etanol och används i anpassade dieselmotorer. Med den mest effektiva etanolen kan utsläppen från bussar och lastbilar minska med nästan 90 procent jämfört med om de körs på diesel. Transportsektorn står i dag för drygt 40 procent av Västernorrlands klimatutsläpp.

– Att ställa om till förnybara drivmedel i transportsektorn minskar inte bara utsläppen av koldioxid, utan förbättrar också luftkvaliteten i Västernorrlands städer. Det är bra för både miljön och människors hälsa, säger Mats Bäck, energi- och klimatstrateg vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Om Klimatklivet
Klimatklivet är en satsning med medel från statsbudgeten, som beviljas av Naturvårdsverket och länsstyrelserna i Sverige. Syftet är att ge stöd till lokala klimatinvesteringar och minska utsläpp som påverkar klimatet. Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida.

För mer information:
Sofia Winternell, Affärsutvecklare, SEKAB Biofuels & Chemicals, 070-694 53 50, sofia.winternell@sekab.com

Jörgen Persson, hållbarhetschef, Sundfrakt AB/Alltank AB, 070-399 01 27
jorgen.persson@sundfrakt.se

Mats Bäck, energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen Västernorrland, 070-283 14 49
mats.back@lansstyrelsen.se

Följ oss på:
www.sundfrakt.se
www.alltank.se