Skip to main content

Hållbarhet

Omställningen

Alltanks roll i Sundfraktgruppens omställning är viktigare än någonsin.

Vi ska vara det naturliga valet för tung trafik och drivande i omställningen mot en hållbar framtid genom rätt bränsle för din transport och miljön. Alltank har en omfattande försäljning av drivmedel där vi strävar efter att kunna erbjuda kunderna produkter med högre CO2-reduktion än standarddiesel. På våra stationer kan våra kunder bland annat fylla tanken med HVO, ED95 och biobränslen med lägre koldioxidutsläpp än vanlig standarddiesel. Vi har även fyra butiker belägna i Sundsvall, Örnsköldsvik, Östersund och Hoting där vi erbjuder våra kunder smörjmedel och kemtekniska produkter av hög kvalitet. Genom att Sundfrakt och Alltank är delägare i branschorganisationen TRB Sverige AB ingår vi i ett rikstäckande stationsnät och kan därmed även erbjuda våra kunder att tanka flytande biogas på vissa stationer.

För att nå de nationella klimatmålen för transportsektorn om att minska utsläppen med 70 % till 2030 (jmf 2010) och klimatneutralitet till 2045 blir ladd-och tankinfrastrukturen en nyckel. Alltank har därmed en mycket viktig roll att förse såväl delägare inom Sundfrakt AB som övrig marknad med nya drivmedel i stationsnätet och därtill hörande kunskaper om respektive alternativ. Genom att skapa förutsättningarna för en omställning, där utveckling av ladd- och tankinfrastrukturen ger en ökad tillgänglighet, påverkas beteendet, bilen och bränslet. Motivationen att ställa om
går i linje med tillgången på ny teknik och tillhörande energislag. Vi följer självklart utvecklingen av olika slags energiformer för framdrivning av fordon och vet med säkerhet att den fossila dieseln inte kommer ersättas av ett enskilt alternativ, därför håller vi oss aktivt uppdaterade på vad som sker i vår omvärld. Alltank har stort fokus på att bevaka var vi rimligen kan vara verksamma samt i så fall när. Vi studerar noga kring till exempel elektrifiering, biogas samt vätgas och deltar i olika nätverk och projekt. Genom TRB Sverige AB får vi också hjälp med en bredare omvärldsbevakning och input som hjälper oss i våra vägval.

Samhället och branschen förändras i allt snabbare takt och Alltank tar ansvar för att jämte bränsleförsäljningen förmedla information och kunskap om respektive alternativ för att främja en beteendeförändring. Det är genom aktiv omvärldsbevakning och nätverkande som Alltank ska vara det naturliga valet för åkerinäringen vad gäller allt som rör drivmedel, både nu och i framtiden.

TRB Klimatprotokoll
Alltank och Sundfrakt signerade 2021 TRB Klimatprotokoll.
TRB Sverige AB ägs av ett flertal stora aktörer inom transport och logistikbranschen. Detta är aktörer med cirka 6 500 fordon och maskiner som samarbetar för klimatsmarta transporter och energieffektiva logistiklösningar inom branschen. Avsikten med detta gemensamma klimatprotokoll är att enas kring målbilden att gruppen ska nå de nationella klimatmålen inom transportsektorn flera år innan utsatt tid.

TRB klimatprotokoll innebär att delägarföretagen skriver under på att gruppen har som gemensamt mål att reducera de fossila CO2-utsläppen med 70 % till 2026 jämfört med 2010. Det nationella målet för transportsektorn är 2030. Gruppen har som målbild att vara klimatneutral 2035. Det nationella målet här är 2045. För att nå dessa mål kommer delägarföretagen aktivt att arbeta med gemensamma mål inom främst tre fokusområdena; Bilen, Bränslet och Beteendet.

Genom ett aktivt arbete med alternativa drivmedel och nya tekniker i egna och gemensamma satsningar kommer gruppen att nå framgång i dessa frågor. Gruppen kommer att vara transparanta samt utbyta erfarenheter och information i de olika projekten som genomförs.

Som en del av Sundfraktgruppen tar Alltank del av gruppens totala hållbarhetsarbete på sundfrakt.se