Category

Nyheter

Västernorrlands åkerier duktiga

By Nyheter

Trots att efterfrågan på tunga transporter ökar minskade koldioxidutsläppen från länets åkare med 12 000 ton i fjol.  Fredrik Sandberg/TT

(Artikel: ST 27 december 2017)

Västernorrlands åkerier har varit duktiga – det fossilfria målet kan uppnås tidigare än väntat

Klimatpåverkande utsläpp från svenska lastbilar minskar tack vare förnybara drivmedel. Håller trenden i sig kan Västernorrlands lastbilar vara fossiloberoende redan 2025, fem år före regeringens mål. Men mycket arbete kvarstår och länets åkerier och transportköpare kan göra mer för att snabba på omställningen.

Efterfrågan på tunga transporter ökar. I fjol körde Västernorrlands tunga lastbilar 262 000 mil längre än året innan. Trots det minskade koldioxidutsläppen från länets åkare med 12 000 ton i fjol, tack vare att fler kör på förnybara drivmedel.

Om utsläppen fortsätter att minska i samma takt skulle lastbilarna kunna vara fossiloberoende redan år 2025, fem år före regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Men ska vi nå dit måste de mest klimatsmarta biodrivmedlen användas mer än i dag. Lastbilar som tankas med etanolbränslet ED95 i stället för diesel minskar exempelvis utsläppen med upp till 90 procent. Etanol är ett väl beprövat drivmedel som finns tillgängligt i stora, hållbart producerade volymer. Det kan dessutom närproduceras med rester från svensk skog eller jordbruk.

För att fler åkerier ska ställa om till förnybart krävs en samverkan av politiska åtgärder och ökad efterfrågan från kunder. Regeringen behöver arbeta för ett system som gynnar förnybara drivmedel, antingen genom skattebefrielse som i dag eller med andra initiativ. Transportköpare kan i högre utsträckning efterfråga klimatsmarta leveranser så att förnybart blir en ännu viktigare konkurrensfördel.

Nu krävs ökat engagemang från såväl politiker som transportköpare och åkerier för att utvecklingen inte ska tappa fart.
Även Västernorrlands åkerier kan bidra till en grön omställning, till exempel genom att arbeta för de fem åtaganden som vi på SEKAB och Sundfrakt tillsammans med andra i transportbranschen har tagit fram:

1. Ta steget till förnybart drivmedel och förstärk samarbeten inom branschen.

2. Verka för långsiktiga mål som minskar transportsektorns klimatpåverkan.

3. Ta ansvar i alla led, alltifrån egna transporter till att informera och inspirera.

4. Möjliggör för kunderna att göra fossilfria val.

5. Prioritera hållbara, höginblandade biodrivmedel, alltså bränslen som till största delen består av förnybar råvara.

Att utsläppen från Västernorrlands lastbilar minskar är positivt och ett steg i rätt riktning. Nu krävs ökat engagemang från såväl politiker som transportköpare och åkerier för att utvecklingen inte ska tappa fart. För klimatets och framtida generationers skull.

Tomas Nilsson, vd SEKAB
Markus Sundström, vd Sundfrakt

Biogasens roll i klimatutmaningen

By Nyheter

Bild: Andreas Apell/TT och Biogas Norr / ST 11 december

Biogasen fungerar och är nödvändig för att klara klimatutmaningen

Du kanske tror att biogasen har spelat ut sin roll och att biogas inte har någon framtid? Det är fel. Biogasen fungerar, utvecklas och spelar en viktig roll för att anta klimatutmaningen.

Allt fler förespråkar cirkulära produktions- och konsumtionsmönster för att nå en hållbar utveckling. Den svenska biogasen är redan idag viktig för den cirkulära ekonomin där näring, material och energi ingår i ett kretslopp. Biogasen är en av de energiformer som har flest positiva effekter på samhället samtidigt som den skapar försörjningstrygghet i form av lokalproducerat fordonsbränsle. Inget av de fossilfria alternativ vi har idag kan ersätta bränslet till alla typer av transporter och därför är viktigt att använda allt vi har för att lyckas. I ett hållbart samhälle har vi inte råd att låta matavfall gå till spillo när det kan användas som råvara i biogasproduktion till både energi och näringsämnen.

Under 2016 producerade svenska anläggningar drygt 2 TWh biogas i 279 anläggningar, en ökning med 4 procent jämfört med 2015. 64 procent blir fordonsgas. Nybilsregistreringen av gasfordon ökar kraftigt och nya modeller har kommit ut på marknaden. Både Scania och Volvo har gasdrivna euro-6 lastbilar som har tagits emot väl på marknaden. Nya tankställen byggs och det finns snart 200 tankställen för biogas i Sverige.

● I Luleå byggs ytterligare en rötkammare och kommunen fortsätter att fasa ut fossildrivna fordon till förmån för biogas och el. Luleås satsning har rönt stort intresse i Kina som vill veta hur biogas fungerar i kallt klimat.

● Biogasproduktionen i Gävle producerar maximalt varför en ny biogasanläggning togs i drift i somras med ambitionen att öka produktionen 4-5 gånger. Dalarnas första biogasmack har fördubblat sin försäljning första året. Borlänge kommun har antagit en policy som pekar ut biogas- och elfordon för den interna fordonsflottan.

● I Skellefteå moderniseras anläggningen just nu kraftigt och kapaciteten utökas. Det byggs en gasledning som ska förse en ny bussterminal med gas, istället för att gasen transporteras på lastbil.

● I Sundsvall har Biogas Mellannorrland samordnat 17 kommuner så att matavfall kan användas till att producera biogas och biogödsel. Svenska regeringen via Naturvårdsverket stöttar satsningen och har beviljat 84 miljoner i stöd från Klimatklivet. Diskussion om fortsättning pågår och beslut tas i december. Nu finns två biogastankstationer i Sundsvall.

● I Härnösand har biogasproduktionen varit i drift i ett år. Fordonsflottan i Härnösand ska bli fossiloberoende 2021 och biogas är en viktig pusselbit i den omställningen.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, och vi måste agera nu! Biogas är en viktig pusselbit bland flera för att vi ska lyckas. Du, som privatperson, företagare eller företrädare för offentlig verksamhet, kan göra en stor insats genom att göra ett aktivt val.

Markus Sundström, Sundfrakt
Reino Kurki, Rylander Bil
Ylva Öhrnell, DHL
Johan Améen, Scania
Anna Albinsson, Biogas Norr
Claes Rosengren, BiodrivMitt
Caroline Steinwig, Avfall Sverige

Alltank tilldelas ”Årets lyft”

By Nyheter

Alltank tilldelas utmärkelsen Årets lyft

Alltank tilldelas utmärkelsen Årets lyft för sitt idoga arbete med att öka användningen av fossilfria bränslen.

För att synliggöra och sprida kunskap om intelligenta och hållbara transportlösningar utser Godstransportrådet årligen ett företag inom sin region som vinner priset Årets lyft. I samband med Näringslivsbolagets frukost i Sundsvall fick Alltank äran att ta emot denna prestigefyllda utmärkelse.

Alltank har en lång erfarenhet av försäljning av drivmedel på den norrländska marknaden. Bolaget har ett stort fokus på förnyelsebart drivmedel och att öka användningen av fossilfria bränslen. Alltank ökar hela tiden den förnyelsebara andelen drivmedel i sitt standardutbud. De 100 % förnyelsebara drivmedlen HVO100 och RME100 finns i standardsortimentet. Förutom dessa bränslen bygger Alltank stationer i Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik för det förnyelsebara drivmedlet ED95, detta trots att marknaden ännu inte ställt om till detta drivmedel.

Hållbara transporter ligger i fokus för Sundfraktgruppen där Alltank är dotterbolag varvid ett fortsatt arbete med en ökad förnyelsebar andel och tillgänglighet för drivmedel på rätt plats kommer att fortsätta. Sundfraktgruppen har ett koncept kring klimatsmarta transporter med guld-, silver- och bronstransporter där en minskad klimatpåverkan garanteras. För att detta skall vara möjligt är Alltank en nyckel då rätt drivmedel finns på rätt plats.

– Vi är mycket stolta och glada över att få utmärkelsen Årets lyft, detta ger oss ytterligare motivation att fortsätta vårt arbete med att öka användningen av fossilfria bränslen, säger Markus Sundström, vd på Sundfrakt och Alltank.

Motiveringen för utmärkelsen lyder:
Alltank tilldelas utmärkelsen Årets lyft inom Godstransportrådet Mittsverige för sitt arbete att öka användningen av fossilfria bränslen bland deras kunder som främst utgörs av tung trafik.

I Mellannorrland får Alltank betraktas som drivande i utvecklingen inom området och är också beredda att satsa resurser i den riktningen i syfte att minska klimatpåverkan. Som ett exempel investerar man i nya tankstationer (ED95) i Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik redan innan marknaden har ställt om fordonsflottan i någon större omfattning.

För mer information, kontakta:
Markus Sundström, Vd på Alltank,
Telefon: 070 259 51 81, E-post: markus.sundstrom@alltank.se

Alltank är ett drivmedelsbolag inom Sundfraktkoncernen som försäljer drivmedel främst till yrkestrafiken. Försäljningen sker i Västernorrlands- och Jämtlands län. Bolaget har sitt huvudkontor i Sundsvall och försäljningskontor i Örnsköldsvik och Östersund. Bolaget är uppdelat i tre segment, stationsförsäljning, direktförsäljning samt butiksförsäljning. Sundfraktkoncernen omsätter strax över 1 miljard och sysselsätter mer än 500 personer och är en av de större aktörerna i landet. Organisationen kännetecknas av korta beslutsvägar, ett öppet ledarskap, egna initiativ och affärsmannaskap.

AdBlue i Järpen

By Nyheter

AdBlue i Järpen

Nu är AdBlue-anläggningen i drift i Järpen.
Alltank utökar sin station i Järpen med en AdBlue-anläggning. Fr.o.m. idag den 26 september erbjuder vi våra kunder både diesel och Adblue på stationen.

Varmt välkommen att tanka hos oss på Industrivägen i Järpen.

Kund hos Alltank AB

By Nyheter

Information till Er som är kund hos Alltank AB

Alltank vill arbeta och agera hållbart. Som ett led i att minska vår miljöpåverkan vill vi minska hantering av pappersfakturor. Därför förändrar vi faktureringsrutinerna för att öka andelen elektroniska kundfakturor och kommer därför att fr.o.m. 2017-06-01 att ta ut en faktureringsavgift på 35 kr per pappersfaktura. I samband med detta kommer även en avgift för påminnelse om 60 kr att börja tas ut.

Om ni önskar undvika fakturaavgift erbjuder vi Er att få fakturor i PDF-form skickad direkt till en e-post adress. För att registrera sig för PDF-faktura kontaktar Ni vår kundtjänst på kundfaktura@alltank.se och uppger Ert kundnummer och den e-post adress Ni önskar få Er faktura skickad till.

Vi erbjuder även E-fakturor avgiftsfritt.
Privatpersoner kan registrera sig för mottagning av faktura direkt via sin Internetbank. Registrering sker via Internetbanken, kontakta Er bank för frågor om E-faktura.

Om Ert företag önskar att ta emot EDI-fakturor sänder ni Era uppgifter till kundfaktura@alltank.se.

Fossilfrihet – mångfald av bränslen

By Nyheter

Fossilfrihet kräver mångfald av bränslen

En intervjustudie som Länsstyrelsen i Västerbotten genomfört visar att åkerier från norra Sverige är väl medvetna om sin roll vad gäller klimatutsläpp och luftkvalitet. Men de ser inte på vilket sätt de ska kunna vara en del av lösningen för att uppnå de politiska mål som satts upp till 2030 och 2050. ”Näe, det kommer inte att hända, inte med dagens förutsättningar” säger de! Det måste finnas såväl politiska incitament för långsiktiga skatteregler som krav från kunderna på minskade utsläpp samt tankstationer för förnybara drivmedel. Deras marginaler är för små för att de ska kunna ta den risk det innebär att byta till ett fordon med annat drivmedel än diesel och behöver därför en kund som ser mervärdet av transporter med lägre klimatpåverkan.

Transporter är en av de största utmaningarna för Sveriges och världens gröna omställning. Enligt Trafikverkets basprognos 2015 kommer godstransporter på väg att öka med 47 procent i tonkilometer till år 2030. Inte heller inom EU förväntas godstransporterna minska. Tyngre transporter förser inte bara Sverige och Finland utan också övriga Europa med bland annat viktiga råvaror som ger både tillväxt och konkurrenskraft och allt kommer inte att gå på tåg.

För att vi skall lyckas med omställningen är det viktigt att förstå att det behövs flera alternativ – men för vem? Det är inte för åkerierna som det behövs fler alternativ, det är för att vi skall lyckas med omställningen. Det är därför viktigt att transportköparna får incitamenten att ställa krav på transportörerna och sedan följa upp dem – då kommer omställningen att lyckas.

I Sverige har HVO100 växt snabbt de senaste 1-2 åren inom tung trafik. Det är enkelt att sätta upp en tankstation och bränslet fungerar i merparten av befintliga tunga fordon. Men tillgång till HVO som är fri från palmolja är begränsad, med ett fåtal HVO-producenter. Det gör att flera åkerier som håller miljöfanan högt tvekar då palmoljefritt är en viktig parameter för dem. För ett par år sedan bidrog användandet av RME100 till en ökning av förnybart i transportbranschen men har rasat i försäljning bland annat till följd av höjd beskattning.

För att möta behovet av en infrastruktur för alternativa drivmedel har vi gått ihop och ansökt om medel från Connecting Europe Facility-programmets transportutlysning (CEF) för att genomföra ett gränsöverskridande projekt under namnet Bothnia Green Fuels. Begränsningen i tillgång till hållbara drivmedel är själva kärnan i projektet – fler alternativ av förnybara bränslen behövs för att kunna ställa om sektorn tung trafik. Målet är att öka tillgången på flytande och komprimerad fordonsgas, ED95 och HVO för tunga transporter genom att bygga en korridor av gröna multifuel-tankstationer, från Gävle upp till Luleå och vidare ner till Jyväskylä i Finland. Tio procent av projektets budget ska användas att bekosta merkostnaden som finns för fordon som drivs av alternativa drivmedel, allt för att få ut dessa på vägarna. Projektet kommer också söka sätt att minska åkeriernas affärsrisker och komma förbi andra affärshinder som finns genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer.

Sverige har en unik position i Europa med högst andel förnybart i transportsektorn. Vi har en basinfrastruktur för flytande gas, en etablerad infrastruktur för gasfordon och tankstationer för HVO, särskilt i södra Sverige. Europaparlamentet och rådet har också i det så kallade DAFI-direktivet (2014/94/EU) lagt fast mål för hur medlemsländerna ska hantera utbyggnaden av infrastrukturen. Men EU kommer med största sannolikhet inte att klara de uppsatta målen om att medlemsländerna ska ha 10 procent förnybart i transportsektorn 2020. Om detta projekt beviljas kommer det att bidra till att både Sverige och Finland kan uppfylla kraven i direktivet och fortsätter leda utvecklingen.

Det räcker inte att vi i branschen vill göra dessa förändringar. Framgången är till stor del beroende av nationella strategier samt tillgång på förnybara drivmedel. I infrastrukturplanen för 2018-2029 görs det stora satsningar i form av järnväg och kollektivtrafik. När det gäller fossilfria drivmedel väntar vi fortfarande på en tydlig strategi för fossiloberoende transporter år 2030. Sverige har alla möjligheter att gå före och visa vägen samtidigt som vi säkrar affärsmässigheten i utbyggnaden mot en fossiloberoende transportsektor. Missa inte den!

Markus Sundström, VD Sundfrakt AB
Petra Viklund, VA-chef Luleå kommun
Robert Sobocki, VD Scania-Bilar Sverige
Sofie Indevall, affärsområdechef Biodrivmedel SEKAB
Per-Erik Jacobsson, VD Skelleftebränslen
Jan Strandhede, Informationschef Volvo Lastvagnar Sverige
Arne Smedberg, VD BioFuel Region

Projektfakta
Partners: BioFuel Region AB, AGA, Gasum, Luleå kommun, Micropolis, Mustankorkea Ltd, Regional Council of Central Finland, Scania-Bilar Sverige, SEKAB, SEO, Skelleftebränslen, Sundfrakt och Volvo Lastvagnar
Budget: 27 miljoner EUR
Tidsperiod: 2017-2020
Besked om projektet beviljas kommer i juli 2017.

SMS-tanka hos Alltank AB

By Nyheter

Välkommen att SMS-tanka hos Alltank AB

Genom SMS-tankning på TRB:s stationsnät kan vi erbjuda en smidig tankning för dig som kund, samtidigt som skyddet mot kortskimming ökar. För att kunna SMS-tanka behöver du vara eller bli kund hos ett av TRB-företagen med ett tankkort utfärdat till dig. SMS-tankning kan normalt aktiveras på alla nya och befintliga TRB-tankkort, vilket görs genom att du kontaktar oss på Alltank som ställt ut ditt tankkort.

Vid aktivering av SMS-tankning kopplas ditt/förarens unika mobilnummer till aktuellt TRB-tankkort, vilket innebär att ett mobilnummer kan kopplas till ett fysiskt tankkort.

SMS-tankning är under uppbyggnad men fungerar f.n. på den absoluta merparten av TRB:s egna tankstationer – mer info finner ni på www.alltank.se eller kontakta info@alltank.se.

Platsbesök för en hållbarare framtid

By Nyheter

Platsbesök för en hållbarare framtid!

Sundfraktgruppen besökte den 23 januari Sekab i Örnsköldsvik. På agendan fanns bl.a. diskussioner om framtidens drivmedel och fokus på hur producenter, utförare och kunder tillsammans skall lyckas med omställningen till en fossilbränslefri fordonsflotta 2030. Sundfraktgruppen och Sekab arbetar intensivt tillsammans med dessa frågor och hur de båda bolagens tydliga strategier för ett hållbarare samhälle kan integreras med varandra och skapa synergier inte bara för bolagen utan också för branschen och samhället.

Med på besöket var Markus Sundström, vd Sundfrakt, Jörgen Persson, hållbarhets- och fastighetsfrågor Sundfrakt, Lotta Björnberg, hållbarhetsfrågor Sundfrakt, Magnus Riklander, försäljning Alltank och Carina Jansson, ekonomichef Alltank.

Vi tackar Sofie Indevall och Sofia Winternell, Sekab för ett bra mottagande och konstruktiv dialog.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Pressmeddelande – Klimatsmart

By Nyheter

Nu lanserar vi Sundfrakt Guld, Silver & Brons

– vi gör det enkelt att välja en klimatsmart transport

Vi behöver alla minska vår miljöpåverkan. Sverige har som ett föregångsland inom klimatområdet satt ett mål på en fossilbränslefri fordonsflotta senast år 2030. Vi i Sundfraktgruppen har bestämt oss för att vi skall vara med på resan till ett långsiktigt hållbart Sverige.

Sundfraktgruppen har sedan länge arbetat aktivt med olika hållbarhetsinitiativ t.ex. ligger vi i framkant med förnyelsebara drivmedel med hög klimatnytta. Nu vill vi ta detta ett steg längre och erbjuda våra kunder sammansatta paket där vi garanterar klimatnyttan. Vi kombinerar insatser inom de tre B.na; Bilen, Bränslet och Beteendet för att uppnå breda och hållbara miljövinster.

Vi kallar våra klimatsmarta transporter för Sundfrakt Guld, Sundfrakt Silver och Sundfrakt Brons. Varje paket innehåller ett antal åtgärder som har en positiv effekt på miljön. Exempelvis ger Sundfrakt Guld minst 85% CO2-reduktion*, fordon med hög euro-/stegklassning samt, nyttjande av miljövänliga oljor och däck mm. Kunden är genom uppföljningsverktyget alltid uppdaterad på uppnådda miljövinster. Konceptet gör det enkelt för kunden att välja en klimatsmart transport.

Med en omsättning på ca 1 mrd. SEK är Sundfraktgruppen ett av landets största logistik- och maskinföretag. Gruppen sysselsätter ca 500 personer. Vi kan erbjuda allt från enklare uppdrag till mer komplicerade och sammansatta lösningar. Vi har lösningar såväl inom bygg- och anläggning som insatsvaror till industrin, inom skogen, miljötransporter samt specialgods. Sundfraktgruppen har mycket lång erfarenhet i hantering av farligt gods. Vi har eget bränslebolag med fokus på förnyelsebara produkter samt egna bergtäkter för grus och fyllnadsmassor.

I Söråker äger och driver vi egen hamn med järnvägsanslutning. Genom våra fastigheter möjliggörs flexibel terminal- och lagerhantering.

Läs mer på www.sundfrakt.se/tjanster/klimatsmart-transport

Vill du prata med oss ? Kontakt: Markus Sundström, VD Sundfrakt AB – 060-18 08 01 eller markus.sundstrom@sundfrakt.se

Ännu mer klimatsmarta

By Nyheter

Vi blir mer och mer klimatsmarta – Framgång för förnyelsebara drivmedel

Sundfraktgruppen och Alltank arbetar målmedvetet för att Sverige skall bli klimatsmart. Ett av våra klimatinitiativ är att växla till förnyelsebara drivmedel på våra tankstationer. Nu är vi på väg! Senaste året har våra kunder mer än fördubblat sina köp av förnyelsebara drivmedel. Under juli och augusti var andelen förnyelsebara bränslen 29% respektive 31%. Tack alla kunder!

Alltank är en del av Sundfraktgruppen. Alltank driver ett 40-tal egna dieselstationer för tankning med kontokort och SMS-tankning. Dieselanläggningarna är lätta att komma åt för tung trafik. Vi kan erbjuda våra kunder drivmedel som ger mer än 85% lägre fossilt koldioxidutsläpp samt Evolution Diesel+ som är Svanenmärkt. Förutom drivmedel erbjuder Alltank eldningsolja, bensin, smörjmedel, batterier och kemtekniska produkter. Dessa kan du bl a köpa på våra butiker i Örnsköldsvik, Östersund och Sundsvall. Du kan även göra beställningar via nätet för hemleverans.