Skip to main content

I dagarna har Alltank AB, en del av Sundfraktgruppen, tecknat en avsiktsförklaring med Härnösands Energi & Miljö AB (HEMAB) om ambitionen och viljan att köpa all den volym av flytande biogas (LBG) som efter ombyggnad planeras att produceras vid anläggningen i Äland. Alltank har som mål att hitta lösningen för det stationsnät för flytande gas som kommer att krävas samt drift och distribution till stationerna.

”En viktig och stor del av vårt vardagliga arbete i Alltank är att göra vägvalen in i framtidens fossilfria samhälle. Vi behöver utveckla vårt stationsnät i takt med att vi övergår till andra energiformer, där tror vi att biogas kommer vara en sund och viktig del i framtidens framdrivning av tunga transporter. I den gemensamma avsikt vi undertecknat med HEMAB faller många goda idéer på plats och tanken på lokalproducerat bränsle som är oberoende av globala situationer känns väldigt angenäm. Nu accelererar vi arbetet med hur vi skall sälja HEMABs biogas till våra kunder och samarbetspartners.” säger Olle Graeve, Affärschef i Alltank

Sundfraktgruppen bedriver ett löpande arbete med hållbar utveckling där vi anpassar oss efterhand till den framtida kravbilden på hållbar logistik. Det är av yttersta vikt att aktivt säkerställa förmågan att utföra tjänster i den framtida efterfrågan från marknaden. Sundfraktgruppens hållbara omställning sker inom de tre fokusområden Bilen, Bränslet och Beteendet, där Alltank spelar en nyckelroll genom sin verksamhet.

HEMABs styrelse fattade i december 2022 ett inriktningsbeslut om att söka investeringsstöd genom Klimatklivet för att ställa om produktionen vid biogasanläggningen i Äland till flytande gas. Detta då efterfrågan från framför allt tunga transportsektorn är större på just förvätskad fordonsgas.

”Det har helt klart skett ett teknikskifte på marknaden där både tyngre trafik och sjöfarten är intresserad av biogas i annan form än den vi idag producerar. Vi har därför fått uppdrag av vår styrelse att titta på en förändring av vår produktion och söka finansiering för detta. Jag vill dock understryka att vi fortfarande kommer kunna erbjuda fordonsgas på samma sätt som idag då bland annat vi själva tankar det bränslet i våra bilar.” säger Jonas Jacobsson, affärsansvarig cirkulära affärer på HEMAB.

En avsiktsförklaring är inte ett bindande avtal om att ingå ett slutligt avtal utan beskriver den ömsesidiga viljan och ambitionen som finns hos parterna om att skapa förutsättningar för ett utvecklat och långsiktigt samarbete. Hos HEMAB återstår nu arbetet med att hitta finansiering för omställningen till produktion av flytande gas, tillsammans med jakten på ännu mer organiskt avfall för att öka produktionen. För Alltanks del fortsätter nu arbetet med att hitta rätt partner för stationsbyggen och utifrån det upprätta de kalkyler som skall ingå i beslutsunderlaget.

”Vi har kapacitet att ta hand om och göra biogas av ännu större avfallsmängder än idag så jag uppmanar de verksamheter som idag hanterar sitt organiska avfall på annat sätt att kontakta oss. Det är bara tillsammans vi kan möjliggöra omställningen till fossilfria transporter i vår region och vi står redo att bidra till möjliggörandet av detta, avslutar Jonas Jacobsson.”

Alltank som är Sundfrakts helägda dotterbolag har en omfattande försäljning av drivmedel där vi strävar efter att även kunna erbjuda kunderna produkter med högre CO2-reduktion än standarddiesel. Vi bedriver försäljning inom tre huvudområden vilka är station, butik och bulk. I vårt eget stationsnät driver vi cirka 30 obemannade tankstationer vilka alla är anpassade för tankning av tunga fordon. På våra stationer kan våra kunder bland annat fylla tanken med HVO och andra biobränslen med lägre koldioxidutsläpp än vanlig standarddiesel. Vi har även fyra butiker belägna i Sundsvall, Örnsköldsvik, Östersund och Hoting där vi erbjuder våra kunder smörjmedel och kemtekniska produkter av hög kvalitet.

Kontaktperson Alltank AB
Olle Graeve, Affärschef Alltank
olle.graeve@alltank.se
060-180 141